Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM zdrutuzuzu.pl
(ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)
DLA KONSUMENTÓW
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Internetowy sklep działający pod adresem www.zdrutuzuzu.pl prowadzony jest przez firmę : ”ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska” ; Nip: 1132698386 ; Regon: 386750101 ; BDO: 000590652 Adres: ul. Czeladzka 10, 41-205 Sosnowiec , tel: 606409494

Kontakt:
zdrutuzuzu@gmail.com lub poprzez Formularz Kontaktowy
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym ZDRUTUZUZU.PL prowadzonym w domenie internetowej www.zdrutuzuzu.pl (zwanym w dalszej część Regulaminu „Sklepem”), pomiędzy: Zuzanna Gawryszewska ,prowadzącą działalność gospodarczą ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska , zwanym w dalszej część Regulaminu.

Dane kontaktowe:

WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE
zdrutuzuzu@gmail.com

Adres do korespondencji:

41-219 Sosnowiec ul. Bolesława Chrobrego 6/34

a
osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od Zuzanny Leszczyńskiej jako konsumenci („Klient”).

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz ZdrutuZuzu Zuzanny Gawryszewskiej określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych,: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 5. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami netykiety.
 6. Zuzanna Gawryszewska dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Zuzanna Gawryszewska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników Sklepu lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zuzanna Gawryszewska gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 7. Zuzanna Gawryszewska zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

§ 2 [ZAMÓWIENIA]

 1. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Zuzanny Gawryszewskiej, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.)
 2. Zuzanna Gawryszewska informuje, że dokłada staranności, by informacje zawarte na stronie internetowej były zawsze kompletne, aktualne i nie zawierały omyłek. Zuzanna Gawryszewska nie gwarantuje jednak, że wszystkie te informacje zawsze są kompletne, aktualne i nie zawierają omyłek. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, Zuzanna Gawryszewska wyjaśnia tę sytuację.
 3. Zuzanna Gawryszewska informuje, że Klient winien uwzględniać różnice w technicznym odbiorze zdjęć na stronie internetowej, w tym wybarwienia produktów.
 4. Dla Klienta oraz Zuzanny Gawryszewskiejj wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto .
 6. Zuzanna Leszczyńska zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Zuzanny Gawryszewskiej, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Klient będzie informowany przez Zuzannę Gawryszewską. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Po zapoznaniu się z treścią propozycji Zuzanny Gawryszewskiej, Klient składa Zuzannie Gawryszewskiej ofertę zakupu. Oferta zakupu składana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie internetowym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Zuzannę Leszczyńską wpłynięcia należnego wynagrodzenia za zakupiony produkt na konto bankowe wskazane w formularzu finalizacji zamówienia. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy Zuzanna Leszczyńska nie potwierdzi zamówienia Klienta w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od wysłania złożenia oferty przez Klienta.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie jest składane przez osobę trzecią działającą w imieniu i na rzecz Klienta przyjmuje się, że osoba taka posiada stosowne upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
 9. Formularz zamówienia można wypełnić każdorazowo bezpośrednio ze strony internetowej, jak również po zalogowaniu się Klienta na konto Klienta, jeżeli zostało ono przez niego wcześniej założone.
 10. Warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Zuzanny Gawryszewskiej.
 11. Zuzanna Gawryszewska może udzielać Klientom indywidualnych rabatów w formie: ”Kuponu Sklepowego”. Udzielony rabat widoczny jest po zalogowaniu się przez Klienta na swoje konto. Rabat taki stosuje się wyłącznie do wartości zamówionych produktów. Przyznany rabat nie dotyczy kosztów wysyłki zamówienia.

§ 3 [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

 1. ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska oferuje Klientowi następujące formy dostawy produktów:

Na terenie całego kraju / na terenie Polski:
a) przesyłka zwykła kurierem dpd
b) paczkomaty inpost
c) odbiór osobisty w punkcie: ul. Czeladzka 10, 41-205 Sosnowiec


Poza granicami kraju / granicami Polski w ramach krajów Unii Europejskiej:
d) rodzaj i koszt przesyłki określany jest w zależności od kraju dostawy i podawany podczas składania formularza zamówienia

 1. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie.
 2. Koszty dostawy produktu ponosi Klient, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania formularza zamówienia.
 3. Zuzanna Gawryszewska oferuje Klientowi następujące formy płatności:

a) tradycyjny przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy firmy ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska

 1. W przypadku, gdy Klient wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym.
 2. Klient dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem kosztów ich dostawy. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej kurierem lub płatności przy odbiorze produktów, płatność przy odbiorze dotyczy łącznie ceny zamówionych produktów i ceny dostawy.
 4. W przypadku braku płatności Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania formularza zamówienia Zuzanna Leszczyńska ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. Wysyłka produktów następuje do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Klient ma możliwość śledzenia przesyłki produktów w specjalnym systemie udostępnianym przez przewoźnika. W wyjątkowych przypadkach (duża ilość realizowanych przez firmę ZdrutuZuzu zamówień) czas oczekiwania na zamówienie może się wydłużyć do 18 dni roboczych o czym klient zostanie poinformowany (wiadomość wyświetla się w zakładce: “czas realizacji zamówienia” na stronie głównej sklepu internetowego www.zdrutuzuzu.pl). Wynika to z tego, że wszystkie nasze produkty (wykluczając łapacze snów) wykonujemy ręcznie dopiero po złożeniu zamówienia.
 1. Do czasu realizacji dostawy produktów, w przypadku niemożliwości jej zrealizowania w całości lub w części zgodnie z zawartą umową (w szczególności treścią formularza oferty Klienta), Zuzanna Gawryszewska i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia. W szczególności dotyczy to sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych określonego rodzaju produktów, produktów których wykonanie zajmuje więcej czasu .

§ 4 [DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW]

 1. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu.
 2. Domniemywa się, iż osoba odbierająca produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 3. Po otrzymaniu produktu zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub też innych nieprawidłowości produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Zuzannę Gawryszewską lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Zuzanna Leszczyńska nie miała na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

§ 5 [WYMIANA DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW]

Zuzanna Gawryszewska zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku niedostępności żądanego rozmiaru czy koloru produktów w magazynach Zuzanny Leszczyńskiej.

Adres do wysyłki wymian:

ZDRUTUZUZU

41-219 Sosnowiec , ul. Bolesława Chrobrego 6/34
§ 6. [WADY PRODUKTÓW/REKLAMACJE]

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługują roszczenia z tytułu udzielonej przez Zuzannę Leszczyńską gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

a) Roszczenia – prawo do wymiany produktów, naprawy produktów, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, według wyboru Zuzanny Gawryszewskiej
i na koszt Zuzanny Gawryszewskiej

b) Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta
c) Czas realizacji reklamacji – czas rozpatrzenia reklamacji plus czas niezbędny do naprawy/wymiany produktów i ich dostawy oraz przeprowadzenia wewnętrznych procedur Zuzanny Gawryszewskiej
e) Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie wystąpienia wady przez Klienta
f) warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie procedury, o której mowa poniżej:
przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z Zuzanną Gawryszewskiej za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów uwzględnienia
dowód zakupu lub jego kopia (potwierdzenie przelewu, faktura) winna być dołączona do przesyłki do Zuzanny Leszczyńskiej
właściwe opakowanie produktów podlegających reklamacji należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego
z zastrzeżeniem poniższych postanowień, koszty przesyłki produktów do ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska ponosi Klient
koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska
w przypadku uznania reklamacji lub uznania zgłoszenia wady fizycznej Zuzanna Gawryszewska zwraca koszty przesyłek produktów, do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska.
Zuzanna Gawryszewska nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.
Klient dokonując wysyłki reklamowanego produktu powinien podać swoje dane adresowe lub nr formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez Zuzannę Gawryszewską. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku i niemożliwa będzie identyfikacja przesyłki przez Zuzannę Gawryszewską, Zuzanna Gawryszewska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej przesyłki. Odmowa przyjęcia przesyłki przez Zuzannę Gawryszewską nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury reklamacyjnej w przyszłości
g) Zuzanna Gawryszewska zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia w przypadku naruszenia przez Klienta procedury określonej powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów.

 1. ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.):

a) Reklamacji produktu Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Zuzanny Gawryszewskiej
o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej produktu. Zawiadomienie sprzedawcy może nastąpić poprzez kontakt mailowy zgłoszenia wady fizycznej i przesłania go pocztą elektroniczną na adres: zdrutuzuzu@gmail.com

b) Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 30dni od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym Zuzanny Gawryszewskiej
c) Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię (potwierdzenie przelewu, faktura ) co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje
jednak procedury reklamacyjnej
d) Jeżeli produkt ma wadę, Klient może
żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
żądać usunięcia wady, albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
e) Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Zuzanna Leszczyńska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Gama Zuzannę Gawryszewską

albo Zuzanna Gawryszewska nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady
f) Klient może zamiast zaproponowanego przez Zuzannę Gawryszewską
usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Zuzannę Gawryszewską

g) Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna
h) Zuzanna Gawryszewska
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

i) W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego produktu do Zuzanny Gawryszewskiej
odbywa się przez Klienta, ale na koszt Zuzanny Gawryszewskiej. Reklamowany produkt należy wówczas odesłać na adres Zuzanny Gawryszewskiej do wysłania reklamacji, wskazany na końcu niniejszego paragrafu. W sytuacji, gdy Klient żąda usunięcia wady produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego produktu do Zuzanny Gawryszewskiej.

Zuzanna Gawryszewska rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia

 1. Zwrotne płatności realizowane przez Zuzannę Gawryszewską realizowane są niezwłocznie, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur Zuzanny Gawryszewskiej oraz procedur banków. Zwroty te winny mieć miejsce w terminie do 14 dni. Zwrotne płatności realizowane przez ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska realizowane są tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
 2. Nie uważa się za wadę fizyczną produktu takiej zmiany, której powodem jest naturalne zużycie produktów jak przykładowo: odbarwienia będące skutkiem przemoczenia , ZMECHACENIA PRODUKTÓW Z WEŁNY CZESANKOWEJ, niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna i nieumiejętna pielęgnacja ( w szczególności produktów z wełny czesankowej która może się rozwarstwiać i mechacić ), naturalne zmiany materiału, z którego produkt został wykonany. Nie uważa się również za wadę produktów skutków używania, w tym w szczególności konserwowania produktów, niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, w tym w szczególności tymi wskazanymi przez producenta lub według wskazań Zuzanny Gawryszewskiej.

§ 7. [ZWROT / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Zuzanny Gawryszewskiej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do ZdrutuZuzuzu Zuzanna Gawryszewska przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Przed wysłaniem produktów prosimy o kontakt za pośrednictw maila celem ustalenia szczegółów niezbędnych do zidentyfikowania paczki.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska , pocztą elektroniczną na adres: zdrutuzuzu@gmail.com.
 4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Zuzanny Gawryszewskiej ponosi w całości Klient.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Zuzanny Leszczyńskiej przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Klienta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Klienta przez Zuzannę Gawryszewską, tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Zuzanna Gawryszewska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Koszty dostarczenia produktu podlegają zwrotowi Klientowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Zuzannę Gawryszewską. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta innego sposobu dostarczenia ponosi Klient.
 10. Zuzanna Gawryszewska nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta (w szczególności dotyczy to: Koc z wełny czesankowej, poduszka z wełny czesankowej, pufa z wełny czesankowej) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, zdjęć ,logo, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie firmie ZdrutuZuzu Zuzanna Gawryszewska lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały Zuzannie Gawryszewskiej do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Zuzanny Gawryszewskiej wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie użytkownika stanowią inaczej.
 6. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 7. Informujemy również, że Klientom posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Zuzanną Leszczyńską
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

Zasady bezpieczeństwa dotyczące świec które zostały zakupione w sklepie ZdrutuZuzu:

Paląc nasze świece zawsze przestrzegaj poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli
 • świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt
 • należy zostawić conajmniej 25 cm. odstępu pomiędzy palącymi się świecami
 • nie palić świeć w pobliżu materiałów łatwopalnych
 • palić świece w pozycji pionowej
 • nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła
 • przyciąć knot na ok 1cm lub mniej przed zapaleniem
 •  należy używać podstawki do świec

0
  0
  Twoje Zakupy
  Twój koszyk jest pusty :(Wróć do sklepu