Strona główna » Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM zdrutuzuzu.pl
(ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)
DLA KONSUMENTÓW

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Internetowy sklep obuwniczy działający pod adresem www.zdrutuzuzu.pl prowadzony jest przez: 
Maciej Gawryszewski
ul. Adama Próchnika 8 lok. 258,  Warszawa
REGON: 361564208 NIP: 1182017342

Kontakt:

zdrutuzuzu@gmail.com lub poprzez Formularz Kontaktowy
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym ZDRUTUZUZU.PL prowadzonym w domenie internetowej www.zdrutuzuzu.pl (zwanym w dalszej część Regulaminu „Sklepem”), pomiędzy: Maciejem gawryszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gama Events ”, pod adresem: ul. Adama Próchnika 8 lok 258, Warszawa, numer NIP:1182017342 , numer REGON:361564208 , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanym w dalszej część Regulaminu.

Dane kontaktowe:

 

WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE

 zdrutuzuzu@gmail.com

a
osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od ”Gama Events jako konsumenci („Klient”). 

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Gama Events określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
6. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych,: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje). 
7. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami netykiety. 
8. Gama Events dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Gama Events nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników Sklepu lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Gama Events gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym. 
9. Gama Events zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

§ 2 [ZAMÓWIENIA]

1. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Gama Events, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.) 
2. Gama Events informuje, że dokłada staranności, by informacje zawarte na stronie internetowej były zawsze kompletne, aktualne i nie zawierały omyłek. Gama Events nie gwarantuje jednak, że wszystkie te informacje zawsze są kompletne, aktualne i nie zawierają omyłek. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, Gama Events wyjaśnia tę sytuację. 
3. Gama Events informuje, że Klient winien uwzględniać różnice w technicznym odbiorze zdjęć na stronie internetowej, w tym wybarwienia produktów. 
4. Dla Klienta oraz Gama Events wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 
5. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto . 
6. Gama Events zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Gama Events, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Klient będzie informowany przez Gama Events. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 
7. Klient może sprawdzić jak dobrać właściwie rozmiar produktów celem ułatwienia wypełniania i wysłania formularza zamówienia. 
8. Po zapoznaniu się z treścią propozycji Gama Events, Klient składa Gama Events ofertę zakupu. Oferta zakupu składana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie internetowym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Gama Events wpłynięcia należnego wynagrodzenia za zakupiony produkt na konto bankowe wskazane w formularzu finalizacji zamówienia. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy Gama Events nie potwierdzi zamówienia Klienta w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od wysłania złożenia oferty przez Klienta. 
9. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie jest składane przez osobę trzecią działającą w imieniu i na rzecz Klienta przyjmuje się, że osoba taka posiada stosowne upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 
10. Formularz zamówienia można wypełnić każdorazowo bezpośrednio ze strony internetowej, jak również po zalogowaniu się Klienta na konto Klienta, jeżeli zostało ono przez niego wcześniej założone. 
11. Warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Gama Events. 
12. Gama Events może udzielać Klientom indywidualnych rabatów w formie: ”Kuponu Sklepowego”. Udzielony rabat widoczny jest po zalogowaniu sie przez Klienta na swoje konto. Rabat taki stosuje się wyłącznie do wartości zamówionych produktów. Przyznany rabat nie dotyczy kosztów wysyłki zamówienia.

§ 3 [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

1. Gama Events oferuje Klientowi następujące formy dostawy produktów:

 • Na terenie całego kraju / na terenie Polski:
   • a) przesyłka zwykła kurierem dpd
   • b) przesyłka pobraniowa kurierem dpd
 • Poza granicami kraju / granicami Polski w ramach krajów  Unii Europejskiej:
   d) rodzaj i koszt przesyłki określany jest w zależności od kraju dostawy i podawany podczas składania formularza zamówienia

  2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie.
  3. Koszty dostawy produktu ponosi Klient, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania formularza zamówienia.
  4. Gama Events oferuje Klientowi następujące formy płatności:

  • a) Tpay.com – system płatności online 
   • b) tradycyjny przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy Gama Events 

  5. W przypadku, gdy Klient wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym. 
  6. Klient dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem kosztów ich dostawy. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia. 
  7. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej kurierem lub płatności przy odbiorze produktów, płatność przy odbiorze dotyczy łącznie ceny zamówionych produktów i ceny dostawy.
  8. W przypadku braku płatności Klienta w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia wysłania formularza zamówienia Gama Events ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy. 
  9. Wysyłka produktów następuje najczęściej do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Klient ma możliwość śledzenia przesyłki produktów w specjalnym systemie udostępnianym przez przewoźnika.
  10. Do czasu realizacji dostawy produktów, w przypadku niemożliwości jej zrealizowania w całości lub w części zgodnie z zawartą umową (w szczególności treścią formularza oferty Klienta), Gama Events i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia. W szczególności dotyczy to sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych określonego rodzaju produktów.

  § 4 [DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW]

  1. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu. 
  2. Domniemywa się, iż osoba odbierająca produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie. 
  3. Po otrzymaniu produktu zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub też innych nieprawidłowości produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Gama Events lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Gama Events nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

  § 5 [WYMIANA DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW]

  1. Gama Events umożliwia wymianę dostarczonych Klientowi produktów na inny rozmiar lub kolor po dokonaniu dostawy produktów do Klienta. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy produktów nieużywanych (to jest bez śladów używania np. zarysowań , wytarcia ,pęknięcia , przybrudzenia materiału i innych). 
  2. Wymianę produktów można zrealizować w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki z produktami. 
  3. Procedura wymiany produktów jest następująca: 

    • a) przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z Gama Events
     za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów wymiany
   • b) właściwe opakowanie produktów podlegających wymianie należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego)
    • e) koszty przesyłki produktów podlegających wymianie do Gama Events
    ponosi Klient
   • f) koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi Klient
   • g) płatność za przesyłkę produktów podlegających wymianie może być zrealizowana jako płatność przy odbiorze
      • h) Gama Events 

   nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu

    • i) Klient dokonując wysyłki produktu, z zachowaniem lit. a-h, powinien podać swoje dane adresowe lub nr formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez Gama Events

  4. Gama Events zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku naruszenia przez Klienta procedury wymiany produktów określonej w ust. 3 powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta, braku wypełnienia formularza wymiany, braku opłacenia kosztów przesyłki produktów podlegających wymianie lub braku podania danych umożliwiających identyfikację przesyłki. Odmowa wymiany produktu przez Gama Events nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury wymiany produktów w przyszłości.
  5. Gama Events zastrzega sobie również prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku niedostępności żądanego rozmiaru czy koloru produktów w magazynach Gama Events, wówczas Gama Events i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia. 

  Adres do wysyłki wymian:

      ZDRUTUZUZU

 • 05-092 Łomianki ul. Spacerowa 9

  § 6. [WADY PRODUKTÓW/REKLAMACJE]

  1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Klientowi przysługują roszczenia z tytułu udzielonej przez sidNET gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

      • a) Roszczenia – prawo do wymiany produktów, naprawy produktów, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, według wyboru Gama Events 

     i na koszt Gama Events

   • b) Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta
   • c) Czas realizacji reklamacji – czas rozpatrzenia reklamacji plus czas niezbędny do naprawy/wymiany produktów i ich dostawy oraz przeprowadzenia wewnętrznych procedur Gama Events
   • e) Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie wystąpienia wady przez Klienta
   • f) warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie procedury, o której mowa poniżej:
     • przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z Gama Events  za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów uwzględnienia
     • dowód zakupu lub jego kopia (potwierdzenie przelewu) winna być dołączona do przesyłki do Gama Events
     • właściwe opakowanie produktów podlegających reklamacji należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego
     • z zastrzeżeniem poniższych postanowień, koszty przesyłki produktów do Gama Events ponosi Klient
     • koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi Gama Events
     • w przypadku uznania reklamacji lub uznania zgłoszenia wady fizycznej Gama Events zwraca koszty przesyłek produktów, do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Gama Events
     • Gama Events nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
     • Klient dokonując wysyłki reklamowanego produktu powinien podać swoje dane adresowe lub nr formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez Gama Events. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku i niemożliwa będzie identyfikacja przesyłki przez Gama Events, Gama Events zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej przesyłki. Odmowa przyjęcia przesyłki przez Gama Events nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury reklamacyjnej w przyszłości 

   g) Gama Events zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia w przypadku naruszenia przez Klienta procedury określonej powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów.

  3. Gama Events odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.): 

     • a) Reklamacji produktu Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Gama Events 

   o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej produktu. Zawiadomienie sprzedawcy może nastąpić poprzez kontak mailowy zgłoszenia wady fizycznej i przesłania go pocztą elektroniczną na adres: zdrutuzuzu@gmail.com

    • b) Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 30dni od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym Gama Events
   • c) Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię (potwierdzenie przelewu) co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej
   • d) Jeżeli produkt ma wadę, Klient może
     • żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
     • żądać usunięcia wady, albo
     • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
     • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

   e) Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Gama Events niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Gama Events albo Gama Events nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady

     • f) Klient może zamiast zaproponowanego przez Gama Events 

   usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Gama Events

   • g) Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna
     • h) Gama Events 

   może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

     • i) W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego produktu do Gama Events 

   odbywa się przez Klienta, ale na koszt Gama Events. Reklamowany produkt należy wówczas odesłać na adres Gama Events do wysłania reklamacji, wskazany na końcu niniejszego paragrafu. W sytuacji, gdy Klient żąda usunięcia wady produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego produktu do Gama Events. W tym wypadku Klient powinien reklamowany produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Gama Events w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu

     • j) Gama Events 

   rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia

  4. Zwrotne płatności realizowane przez Gama Events realizowane są niezwłocznie, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur Gama Events oraz procedur banków. Zwroty te winny mieć miejsce w terminie do 14 dni. Zwrotne płatności realizowane przez Gama Events realizowane są tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
  5. Nie uważa się za wadę fizyczną produktu takiej zmiany, której powodem jest naturalne zużycie produktów jak przykładowo:  odbarwienia będące skutkiem przemoczenia , niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego produkt został wykonany. Nie uważa się również za wadę produktów skutków używania, w tym w szczególności konserwowania produktów, niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, w tym w szczególności tymi wskazanymi przez producenta lub według wskazań Gama Events.

   

  § 7. [ZWROT / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

  1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Gama Events. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do sidNET przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Przed wysłaniem produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictw maila celem ustalenia szczegółów niezbędnych do zidentyfikowania paczki. 
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny Gama Events, pocztą elektroniczną na adres: zdrutuzuzu@gmail.com.
  4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Gama Events. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Gama Events potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Gama Events ponosi w całości Klient. 
  6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Gama Events przed jego upływem.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Klienta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Klienta przez Gama Events, tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Gama Events może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Koszty dostarczenia produktu podlegają zwrotowi Klientowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Gama Events. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta innego sposobu dostarczenia ponosi Klient.
  10. Gama Events nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   

   

  § 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Gama Events lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Gama Events do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest bez zgody Gama Events wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
  3. Treść Regulaminu jest udostępniona użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
  4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie użytkownika stanowią inaczej.
  6. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
  7. Informujemy również, że Klientom posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

   • a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
    • b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Gama Events
   • c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)